دکتر سارا سادات محبوب

پزشک خانواده تقدیر شده و جزو ۱۰ پزشک برتر دانشگاه شهید بهشتی درتمام مدت حضور